• Trailer: ‘Sadako DX’

    Sep 22, 2022

    ‘Sadako DX’ (貞子DX) is a 2022 Japanese supernatural horror movie directed by Hisashi Kimura.